Accessos directes:

Primers resultats de l'aigua tractada mitjançant la tecnologia ELAN®!

Notícies

S'obtenen les primeres mostres d'aigua tractada mitjançant la tecnologia ELAN® en el prototip UMBRELLA

ELAN Aqualia

A principis de juny es va iniciar el tractament del permeat obtingut en el reactor AnMBR (Anaerobic Membrane Bioreactor) mitjançant la tecnologia ELAN® (acrònim de ELiminació Autòtrofa de Nitrogen, sistema patentat per Aqualia (EP2740713 A1)) del prototip UMBRELLA. Unes setmanes després, al juliol Aqualia ha obtingut exitosament la primera mostra d'aigua tractada.

Com pot observar-se en la taula següent, aquesta mostra compleix amb els requisits d'abocament exigits per l'Ecoparc del Besòs, emplaçament on es troba el prototip.

Paràmetre Unitats Límit d'abocament Mostra AnMBR + ELAN®
Temperatura º C 40 27
pH upH 6 - 10 7,8
Matèria en Suspensió mg·L-1 750 31
Demanda Química d'Oxígen total no decantada mg·L-1 1.500 545
Nitrats mg·L-1 100 66
Amoni mg·L-1 60 <5

Amb aquesta mostra, queda demostrada la viabilitat tècnica de la línia de tractament d'aigua proposada en LIFE METHAMORPHOSIS. Aquesta pretén assolir els requisits de depuració dels efluents provinents del tractament de residus amb un tren de tecnologies innovadores (AnMBR + ELAN®) que permeten un consum energètic un 70% menor al del tractament de depuració convencional.

Actualment, la capacitat del reactor ELAN® és encara modesta (1m3 permeat/dia o uns 0,05 kg N/m3 de reactor i dia), un fet comprensible degut a que la quantitat d'inòcul granular és petita i a que la biomassa no està encara adaptada a les condicions habituals d'operació. Durant els pròxims mesos es realitzarà la optimització del rendiment de depuració i del consum energètic del tractament. Degut a la baixa velocitat de creixement de la biomassa implicada en el tractament, l'estratègia a seguir és fomentar el creixement d'aquesta, acumular-la i adaptar-la a les condicions del medi amb la finalitat d'incrementar la capacitat del reactor fins als 14 m3 permeat/dia.

El procés ELAN® consumeix menys de la meitat de l'energia que pot consumir el sistema convencional basat en l'alternança de processos Nitrificació – Desnitrificació. A més, no requereix de matèria orgànica biodegradable i la producció de fangs en excés és pràcticament nul·la.