Accessos directes:

Aqualia presenta els resultats de l'AnMBR aplicat a aigües residuals urbanes

Notícies

La tecnologia del biorreactor anaerobi de membranes (AnMBR) supera els principals inconvenients del seu anàleg aerobi (MBR)

Tal i com es demostra en el LIFE Methamorphosis, la tecnologia del biorreactor anaerobi de membranes (AnMBR) supera els principals inconvenients del seu anàleg, el MBR aerobi: alt consum energètic, producció excessiva de llots, problemes de formació d'escuma, emissions de N2O i escalfament no desitjat del fang (en el cas d'efluents industrials). L'AnMBR aplicat al tractament d'aigües residuals municipals pot aconseguir un avenç disruptiu en la recerca de la sostenibilitat i l'economia circular en el tractament d'aigües residuals, ja que potencialment el balanç energètic és positiu i permet obtenir un biogàs apte per l'aprofitament energètic.

Fins el moment, les experiències prèvies amb AnMBR que tracten aigües residuals municipals s'han realitzat en condicions de laboratori (Lei, et al. 20181). No obstant, des de 2018 Aqualia ha operat 3 plantes AnMBR a escala demostrativa a Espanya, cada una d'elles situada en un àrea climàtica diferent (atlàntic, mediterrani i continental), demostrant que la temperatura ambient no és un factor limitant absolut per aquesta tecnologia. En cada cas, s'avalua la viabilitat tècnica en termes de balanç energètic, grau de compliment dels requisits abocats i rendiment de la ultrafiltració.

El passat mes de novembre a Madrid, Cecilia Dorado, investigadora del projecte LIFE Methamorphosis, va exposar els resultats d'aquestes tres experiències en el context del cicle urbà de l'aigua. Durant més d'un any d'operació, en els tres casos el procés biològic s'ha mostrat estable, s'han obtingut fluxos raonables (10–20 L · m-2 · h-1) i el contingut de metà del biogàs ha arribat en alguns casos al 80%.

Aquestes experiències més les ja existents per part d'Aqualia en el sector industrial (una d'elles testada en el prototip UMBRELLA del LIFE Methamorphosis), han permès a Aqualia:

- Convertir-se en líders en el coneixement d'aquesta tecnologia
- Incrementar el grau de maduresa dels AnMBR
- Concloure que la tecnologia AnMBR té un futur prometedor, doncs presenta un gran potencial tant comercial (sector industrial i d'aigües municipals), com ambientalment (balanç positiu d'energia i producció d'energia renovable).

 1 Lei, Z., Yang, S., Li, Y., Wen, W., Wang, X., Chen, R. ELSEVIER Bioresource Technology (2018) Application of anaerobic membrane bioreactors to municipal wastewater treatment at ambient temperature: A review of achievements, challenges, and perspectives.