Accessos directes:

Accessibilitat

El web de l'AMB ha estat dissenyat i desenvolupat seguint les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat al contingut de la web WCAG 2.0.

Totes les pàgines satisfan els punts de verificació de prioritat 1 i 2, i en la seva majoria també els punts de verificació 3 de les pautes WCAG 2.0. El web assoleix, doncs, el nivell de conformitat "Doble A" (AA), tal com exigeixen les legislacions europea i espanyola (llei 34/2002) a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.