Accessos directes:

Objectius generals I específics


Objectius

Els objectius específics d'UMBRELLA i METHAGRO són:
 • UMBRELLA:

  • Mitigació de GEI en els processos de tractament d'aigües residuals: 1,2 t CO2eq/d

  • Reducció d'H2S en biogàs: fins a un 80%

  • Capacitat de tractament de nitrogen: 70 kg/d

  • Reducció de sòlids en suspensió en efluent: 95%

  • Reducció de la DBO: 50%

  • Disminució del consum energètic >70% vs. Tractament convencional

 • METHAGRO:

  • Augment de la concentració de CH4 en el biometà > 95% vs a la concentració en el biogàs del 50%

  • S'evitarà l'emissió a l'atmosfera de 2.064 kg SO2/a

  • S'evitarà l'emissió a l'atmosfera 9.500 t CO2/a per l'ús del CBM generat en vehícles

  • Disminució d'emissió de 3.105 kg partícules/a per vehicle degut al consum de CBM generat en el upgrading

  • Reducció del risc de contaminació d'aqüífers per l'aprofitament de 12.930 t de purins/a 

  • Aprofitament de 7.350 t/a de residus orgànics

  • Implementació de tecnologies eficients energèticament (reducció del 10% del consum en digestors anaeròbis i del 80% en upgrading) amb una recuperació en la fase de upgrading de 240 MWh/y.


Objectius generals

Els resultats esperats en l'ús del biometà com a combustible d'automoció són:

 • Reducció d'un mínim de 80% en les emissions de CO2 en el balanç global, o sigui en el Well-to-Wheel (WtW) comparat amb el gas natural comprimit actualment comercialitzat.

 • Disminució anual d'emissions de partícules de fins a 6,21 kg per vehicle

 • Impuls del consum de biometà en els vehicles lleugers i pesats i foment de la seva disponibilitat i comercialització.

 • Compliment parcial dels objectius del pla d'Estalvi i Eficiència Energètica i el d'energia renovable 2011-2020 espanyol, i les directives d'estalvi i eficiència energètica 2012/27/UE i els objectius de la UE en la promoció dels biocombustibles.